Apple (23)

Huawei (17)

Samsung (40)

Xiaomi (36)